Obnovení odborného výcviku a učební praxe od 3. 5. 2021

autor: Dub 27, 2021Potravinářství, Příroda, Škola, Služby, Technika0 komentářů

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN ze dne 19. dubna 2021 umožňuje další částečné obnovení výuky, a to od 26. dubna 2021. Od tohoto data je umožněna osobní přítomnost žáků na praktickém vyučování všech ročníků, v teoretické výuce nadále zůstává možnost skupinových konzultací pro závěrečné ročníky (tyto skupinové konzultace lze realizovat v maximáním počtu 6 žáků ve třídě) a individuálních konzultací.

Přítomnost žáků na vzdělávání (odborném výcviku, učební praxi, skupinových konzultacích) je podmíněna absolvováním antigenního testování v předepsané frekvenci.

U odborného výcviku a skupinových konzultací budou dodržována všechna mimořádná opatření a protiepidemiologická doporučení. Zejména se jedná o ochranu dýchacích cest splňující požadavek min. 95 % filtrační účinnosti (respirátory označené FFP2, KN95 či jinak certifikované výrobky), průběžné větrání prostor, hygiena a dezinfekce rukou atd., jak již byli žáci informováni na počátku školního roku.

Rozpis odborného výcviku a učební praxe od 3. 5. – 7. 5. 2021

Obor Místo testování Čas testování
OZS 1 COV – učebna autoškoly 7:00 
PE 1 Školní prodejna 6:00 
ZF 2 Školní statek 7:00 
SM 2 COV – rukodílna 7:00 
SUS 2 DM – kongresový sál 7:00 
PSL 2 DM – peč. pokoj 7:00 
PV 2 Školní prodejna 6:00 
TSA 2 Učebna 305 7:00 
ZP 2 Učebna 303 7.00 
KČ 3 salónek 7:00 
PRO 3 Školní prodejna 6:00 
ŘU 3 Školní prodejna 6:00 
OZS 3 COV – rukodílna 7:00 
ZF 3 Školní statek 7:00 
PE 3 Školní prodejna 6:00 
SUS 3 DM – kongresový sál 12:00 
PSL 3 DM – peč. pokoj 7:00 
LM 3 Hejnice 7:30 
ZA 3 Zámecká 7:30 
AV 1, VE 1 Zámecká 8:00 
Zámecká 8:00 

Testování žáků

Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Žák je po příchodu zaregistrován do seznamu testovaných žáků, následně se odebere do testovací místnosti, kde provede samoodběr, a vyčká vyhodnocení. Další postup dle výsledku je uveden níže.

Organizace testování žáků – odborný výcvik
Testování bude u žáků probíhat pravidelně 2x týdně. Testovacím dnem bude pondělí a čtvrtek. V případě příchodu žáka do školy v době mimo testování, bude toto testování provedeno okamžitě po příchodu do školy.

Žáci testovaní na domově mládeže při nedělním příjezdu již nebudou testováni v pondělí ve škole.
Po vyhodnocení testu budou žáci v případě negativního výsledku pokračovat ve výuce.

Organizace testování žáků – učební praxe
Testování bude u žáků probíhat pravidelně 1x týdně. V případě příchodu žáka do školy v době mimo testování, bude toto testování provedeno okamžitě po příchodu do školy.
Žáci testovaní na domově mládeže, při příjezdu, již nebudou testováni ve škole.
Po vyhodnocení testu budou žáci v případě negativního výsledku pokračovat ve výuce.

Organizace testování na Domově mládeže
Nadále platí povinnost testování na COVID-19 před vstupem do DM (je vytvořena testovací místnost). Prosíme, aby do DM nejezdili žáci, pokud mají tyto příznaky: nachlazení, zvýšenou tělesnou teplotu, suchý kašel,  dušnost,  zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem),  ztrátu chuti a čichu,  bolest v krku,  bolest svalů a kloubů,  rýmu /ucpaný nos,  bolest hlavy.  Žáky s těmito příznaky nemůžeme vpustit do DM (tedy ani testovat).

Dále žádáme,  přijíždějte nejpozději do 19,00 hod. z organizačních důvodů. Svůj příjezd volte tak, aby od vašeho příchodu do DM a odjezdu vašeho spoje zpět domů (kvůli případnému pozitivnímu testu či vykázaných příznaků viz výše) byla k dispozici doba alespoň 75 min.

Pokud s testováním souhlasíte, je několik možností:
1. Testování v DM pomocí antigenního testu při příjezdu

Testování je možné:
– v neděli od 18.00 -19.00 hod.

– pondělí až čtvrtek od 12.30 – 19.00 hod.

V případě negativního testu se žák další tři dny ve škole netestuje. V případě pozitivního testu, se vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku a žák co v nejkratší době opouští DM (nezletilý žák za doprovodu zákonných zástupců). Žák je povinen nahlásit příjezd nejpozději den dopředu (IS Edookit, telefonicky). Po testování a zjištění negativního výsledku je možné se ubytovat v DM.

2. Žák dorazí do DM až po návštěvě školy
Žák je povinen si ve škole vyžádat potvrzení o negativním výsledku testu a toto potvrzení při příchodu do DM předložit. Potvrzení nesmí být starší než 48 hodin.

Pokud se ubytovaný odmítne testovat, musí domov mládeže opustit.

Obvyklé případy:

1) žák má výuku od pondělí do pátka – testován je v pondělí a čtvrtek
2) žák má výuku od středy do čtvrtka – testován je ve středu

Způsob provedení samoodběru je ilustračně zachycen v přiložených dokumentech, případně je možno shlédnout instruktážní video. (Aktuálně jsou ve škole využívány testy LEPU Medical SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit).

Povinnost testování

Povinnost testování se vztahuje na všechny žáky s výjimkou těch, kteří doloží písemnou formou, že:
a) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo
c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Odmítnutí testování

Žákovi, který se nebude účastnit testování či jej odmítne, nebude umožněna osobní přítomnost na vyučování a jeho absence bude považována za omluvenou. Avšak škola v takovém případě nebude zajišťovat distanční způsob vzdělávání dle § 184a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Následné kroky

Žák s negativním výsledkem testu se pochopitelně účastní výuky.

Žák s pozitivním výsledkem testu je okamžitě po zjištění izolován od ostatních žáků do izolační místnosti. V případě nezletilých žáků je kontaktován zákonný zástupce, žákovi je vydáno potvrzení o pozitivním výsledku testu a po poučení o následných krocích opouští v doprovodu zákonného zástupce areál školy. Zákonný zástupce může dát i předem souhlas s tím, že žák může areál školy opustit sám, a to na základě souhlasu s opuštěním školy. Zletilý žák po vydání potvrzení o pozitivním výsledku testu a poučení o následných krocích opouští školu.

Každý žák s pozitivním výsledkem antigenního testu je povinen obvyklým způsobem kontaktovat poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékaře pro děti a dorost, který je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR.

Žák se k prezenční výuce může vrátit až po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace (toto potvrzení vydává poskytovatel zdravotních služeb).

V případě žáků, kteří v předchozích dvou dnech byli v jedné skupině s pozitivně testovaným žákem, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole do doby zjištění výsledku konfirmačního testu RT-PCR u pozitivně testovaného žáka. Pokud se pozitivita u tohoto žáka nepotvrdí, tak se všichni žáci po dodání výsledku vrací k prezenční výuce. Pokud se pozitivita potvrdí, o čemž je žák povinen informovat školu, škola žáky, s nimiž byl pozitivní žák ve styku, nahlašuje místně příslušné krajské hygienické stanici. Krajská hygienická stanice pak těmto žákům nařídí karanténu.

Uvedené se obdobným způsobem vztahuje i na případ pozitivně testované učitele, kdy v případě potvrzení pozitivity dojde k nahlášení a nařízení karantény všem žákům, které v předchozích dnech vyučoval.

Tato informace vychází z informací, které jsou obsaženy v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví, Manuálu COVID-19 Testování ve školách duben 2021 a dalších podpůrných metodických materiálech.

Informace k testování ve školách jsou také soustředěny na testovani.edu.cz

Úplný název školy:
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

Adresa:
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Frýdlant:
Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Hejnice:
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

E-mail - podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz

Telefon: 482 428 861, 778 736 833

Datová schránka: rwbk83c

Zřizovatel školy:
Liberecký kraj

Ředitel školy:
Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862,
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2008

Pin It on Pinterest

Share This
X