COVID-19

Základní informace

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

1.  Zásady osobní , pracovní a respirační hygieny, tj.

  • při vstupu do budovy školy užití prostředků k dezinfekci rukou
  • při vstupu do třídy
  • po použití toalety
  • ve školní jídelně
  • při vstupu na domov mládeže

2. Jsou stanovena závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

Roušky – od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). 

Na některé osoby a segmenty školství se tato povinnost neuplatňuje. Výjimka z povinnosti nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol se vztahuje na:
–  děti do dvou let věku,
– děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
– žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základních škol mimo společné prostory škol (tedy např. je povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách nebo jídelnách, naopak není povinnost nosit roušku v učebnách nebo tělocvičnách),
– internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,
– školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
– školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
– žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
– osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

3. Nejsou stanovena žádná závazná omezení počtu žáků ve třídách nebo studijních skupinách. 

4. Organizaci dalších aktivit (např. lyžařský výcvik) budeme zvažovat v závislosti na aktuální epidemiologické situaci.

5. Do školy vstupují pouze žáci, zákonní zástupci a zaměstnanci školy, kteří jsou zdraví a nevykazují známky infekčního onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota, bolest hlavy, bolest v krku, dušnost, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu  apod.). Výjimku tvoří osoby, které mají některé z projevů v důsledků alergie nebo chronického onemocnění. V takovém případě je nutné doložit tuto skutečnost potvrzením lékaře. Potvrzení se vydává pouze jednou.

6.  Škola od žáků před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

7. Roušky – V prostorách školy či školského zařízení je povinnost nosit roušky (vyjma domova mládeže).

8.  Organizace a hygienická pravidla při praktickém vyučování se řídí pravidly provozu pracovišť, kde je praktické vyučování  a odborný výcvik vykonáváno. Pokud nedojde k omezení provozu těchto pracovišť, nebude omezen rozsah praktického vyučování a odborného výcviku.

9. Před vstupem do školní jídelny, resp. před odebráním stravy, si všichni žáci umyjí ruce teplou vodou a desinfekčním tekutým mýdlem, popř. použijí desinfekci.

10.  Jsou-li příznaky nemoci Covid-19 patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy.

11. Distanční vzdělávání – od 1. září se vzdělávání žáků vrací zpátky k prezenční formě, distanční způsob vzdělávání bude jen v případech, které stanoví novela školského zákona, jedná se o případy, kdy je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, znemožněna osobní přítomnost většiny žáků alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. O přechodu na distanční způsob vzdělávání nemůže mimo uvedené případy rozhodovat ředitel školy nebo zákonný zástupce.

12. Domovy mládeže – není omezen nebo přerušen jejich provoz.

13. Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS.
Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.

14. V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu.
V případě podezření na výskyt COVID-19 u některého z žáků nebo zaměstnanců školy a jeho izolace má škola k dispozici dostatečný počet roušek pro daného žáka a personál školy. Roušky má škola v zásobě také pro případ povinného zavedení nošení roušek ve společných prostorách (zapomenutí nebo znehodnocení roušky). Škola má k dispozici na každém pracovišti bezkontaktní teploměr pro orientační měření tělesné teploty žáků a zaměstnanců školy v případě podezření na infekční onemocnění včetně COVID-19.

15. Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS  a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a svého zřizovatele.

16. Škola je vybavena dostatečným množstvím desinfekčních prostředků na ruce a čistícími prostředky s virucidním účinkem na desinfekci povrchů a úklid prostor školy.

17. Desinfekce na ruce je k dispozici u vstupu do budovy školy, na toaletách a v každé učebně. U umyvadel je k dispozici také tekuté mýdlo v nádobkách s dávkovačem a jednorázové papírové ručníky. 

18. Úklid a desinfekce probíhá dle možností školy vícekrát denně.

19. Probíhá časté větrání učeben, šaten a dalších prostor školy.

20. Vyprazdňování odpadkových košů probíhá minimálně jednou denně.

21. Denně se provádí důkladný úklid na mokro všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují.

22. Je kladen důraz na desinfekci povrchů nebo předmětů, které využívá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světel, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla tlačítka zásobníků mýdel či desinfekce).

23. Školní jídelna/školní výdejna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe. Nádobí se myje při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60°C).

24. Školní jídelna/školní výdejna neumožňuje samoobslužné odebírání příborů z hromadných zásobníků a samostatný odběr salátů a nápojů žáky.

25. Cizí strávníci mají pro odběr stravy vyčleněný samostatný čas. Pro výdej stravy a pro manipulaci s doneseným nádobím jsou stanovena pravidla tak, aby nebyl ohrožen nezávadný provoz školní jídelny/výdejny.

POSTUP ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

1. Do školy budou vpuštěni pouze žáci, zákonní zástupci a zaměstnanci školy, kteří jsou zdraví a nevykazují známky infekčního onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota, bolest hlavy, bolest v krku, dušnost, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu  apod.). Za normální tělesnou teplotu je považována teplota do 37°C.

2. Výjimku tvoří osoby, které mají některé z projevů v důsledků alergie nebo chronického onemocnění. V takovém případě je nutné doložit tuto skutečnost potvrzením lékaře.  

3. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 v průběhu pobytu ve škole, je nutné umístit jej do samostatné, předem určené místnosti a kontaktovat v případě nezletilého žáka zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

5. I v případě pouhého podezření na výskyt nákazy COVID-19 ve škole škola sama Krajskou hygienickou stanici nekontaktuje (dle manuálu MŠMT). 

6. Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na COVID-19. Na dalším postupu se domluví dle situace se zaměstnavatelem.

POSTUP ŠKOLY V PŘÍPADĚ VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY

 

1. Školu v případě výskytu onemocnění COVID-19 zpravidla kontaktuje příslušná Krajská hygienická stanice a sdělí škole další pokyny a postupy, popř. rozhodne o protiepidemických opatřeních.

2. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění dříve, kontaktujte pracovníky KHS.

3. Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS žáky, zákonné zástupce a svého zřizovatele.

4. Podle situace může být výuka žáků celé školy, nebo jen její části, nahrazena distančním způsobem (výuka na dálku).

5. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

Informační linka

Informační linka Ministerstva zdravotnictví: 224 972 222 (v pracovních dnech od 9 do 17 hodin) 
 
Infolinka KHS LK k onemocnění způsobenému novým koronavirem 485 253 111 odtud budete přepojeni na k tomuto účelu vyhrazenou aktuálně volnou linku – odborníka, lékaře
 
Provozní doba infolinky: Po,St:  7:30 – 17:00, Út, Čt:  7:00 – 15:00, Pá: 7:00 – 14:30

COVID-19

Úplný název školy:
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

Adresa:
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Frýdlant:
Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Hejnice:
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

E-mail - podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz

Telefon: 482 428 861, 778 736 833

Datová schránka: rwbk83c

Zřizovatel školy:
Liberecký kraj

Ředitel školy:
Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862,
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2015

Pin It on Pinterest

Share This
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít